การรับรองเอกสารของต่างประเทศ

การรับรองเอกสารของต่างประเทศ เช่น ใบสมรสหรือใบหย่าที่ออกโดยสหรัฐอเมริกา หนังสือเดินทางชาวต่างชาติ ฯลฯ

หลักฐานและเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

1.ใบคำร้องนิติกรณ์

2.เอกสารภาษาอังกฤษที่จะให้รับรองต้องผ่านการรับรองจาก the Office of Authentications, U.S. Department of State ก่อน (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าภาษาอังกฤษ Legalization)

3. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ร้องที่ผ่านการรับรองลายเซ็นจาก Notary
4.ถ่ายสำเนาเอกสารที่จะให้รับรอง 1 ชุด
5.ค่าธรรมเนียม 15 เหรียญสหรัฐ (รับเฉพาะธนบัตรเท่านั้น)

การยื่นเอกสารทางไปรษณีย์

              สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ต่างรัฐ หรือห่างไกลจากสถานกงสุลใหญ่ฯ และไม่สะดวกที่จะเดินทางมาติดต่อด้วยตัวเองท่านสามารถส่งคำร้องต่างๆ เอกสารประกอบมายังสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ทางไปรษณีย์ สถานกงสุลใหญ่ฯ  ขอแนะนำแนวทางในการส่งเอกสารคำร้องทางไปรษณีย์ ดังนี้

1.เตรียมเอกสาร และหลักฐานประกอบให้ครบตามระเบียบ
2.เอกสารจะต้องผ่านการรับรองจาก 
the Office of Authentications, U.S. Department of State
3.ค่าธรรมเนียม อย่าส่งเงินสดมาในซอง ให้ส่ง Money Order หรือ Cashier Check สั่งจ่าย "Royal Thai Consulate-General, New York" * ไม่รับเช็คส่วนตัว
4.แนบซองเปล่าติดแสตมป์ จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองมาด้วยทุกครั้ง โดยชำระค่าแสตมป์แบบ Priority Mail + Delivery Confirmantion หรือ Express Mail (โปรดอย่าใช้ Meter Stamp และซองที่มี Air Bubbleเพื่อความรวดเร็วในการส่งคืน ให้ท่านทำตามระเบียบของ US Postal Service 
สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบสำหรับเอกสารที่สูญหายทางไปรษณีย์)

 

หมายเหตุ
เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่ามีคำร้องและเอกสารดังกล่าวที่ไม่สมบูรณ์ถูกส่งมายังสถานกงสุลใหญ่ฯ เช่น หากท่านกรอกเอกสารไม่ครบหรือมิได้ส่งเงินค่าธรรมเนียม หรือขาดหลักฐานเจ้าหน้าที่จำเป็นที่จะต้องส่งเอกสารที่ติดปัญหาของ ท่านทั้งหมดกลับไปทางไปรษณีย์ตามระเบียบ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นในกรณีเกิดการสูญหายจึงขอให้ท่านตรวจสอบเอกสารที่จะส่ง และปฏิบัติตามแนวทางที่ได้แนะนำไว้ข้างต้นเพื่อประโยชน์ของตัวท่างเองและเพื่อความรวดเร็วในการให้บริการของสถานกงสุลใหญ่ฯ ต่อไป

คำร้องนิติกรณ์

- แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์
legal form.pdf
Adobe Acrobat document [95.0 KB]

- เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 และ 13.00-15.30 น.

- โทร. 212-754-1770 ต่อหมายเลข 306

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

If you have any inquiry about a visa, Please call Tel.212-754-1770 ext.304, 311, 303 during business hour Mon-Fri 10.00 am.-12.00 pm. and 13.00 pm.-15.30 pm.

Office hour

Monday - Friday

10.00am - 12.00 pm and

1.00pm - 3.30pm

สายด่วนเพื่อคนไทย

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖

โทร. ๓๔๗-๒๗๗-๓๔๓๗

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions