ข้อมูลที่ต้องทราบก่อนการทำหนังสือเดินทางไทย

1. หนังสือเดินทาง (Thai Passport) มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ควรเก็บรักษาให้ดี ไม่ควรทำหายเพราะจะเกิดความยุ่งยาก เนื่องจากผู้ที่ทำหนังสือเดินทางสูญหายจะต้องดำเนินการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นของ USA. (สูญหายที่ไหนจะต้องแจ้งความที่นั้น) โดยผู้ร้องจะต้องนำใบแจ้งความจากสถานีตำรวจมาดำเนินการขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ รวมถึงการขอทำ C.I. ในกรณีที่ต้องการเดินทางด่วนเช่นกัน

 

2. หนังสือเดินทางสามารถทำเล่มใหม่ก่อนที่เล่มเก่าจะหมดอายุ 1 ปี เพราะการเดินทางระหว่างประเทศจะต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน

 

3. ผู้ร้องต้องเข้ามาทำหนังสือเดินทางด้วยตัวเองเท่านั้น เพราะต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ 10 นิ้ว ถ่ายรูปใหม่ และสแกนม่านตา ที่สถานกงสุลฯ

 

4. การทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ทุกท่านจะต้องเข้าไปนัดวันจองคิวเพื่อขอรับบริการทุกครั้ง (ยกเว้นผู้ที่มีอายุเกินกว่า 60 ปี ไม่ต้องลงทะเบียนจองคิว สามารถเดินทางมาเข้ารับบริการได้เลย)

 

5. ใช้เวลารอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ประมาณ 3-4 สัปดาห์

 

6. จะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริง (ถ้าไม่มีจะต้องทำบัตรใหม่ที่สถานกงสุลใหญ่) และหนังสือเดินทางเล่มเดิม มาเป็นหลักฐานในการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่

 

7. กรุณาจัดเตรียมค่าธรรมเนียมและค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ให้พอดี (ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น)

 

8. การออกหนังสือเดินทางจะออกตามข้อมูลในบัตรประชาชน จะไม่ออกตามหนังสือเดินทางเล่มเดิม

 

9. การเปลี่ยนามสกุลหลังการสมรสหรือหย่า จะต้องแก้ไขในทะเบียนราษฏร์ก่อน โดยจะต้องดำเนินการแก้ไขที่อำเภอหรือเขต โดยทำใบมอบอำนาจให้คนที่เมืองไทยเดินทางไปแก้ไขที่เขตหรืออำเภอ หรือจะเดินทางกลับไปแก้ไขด้วยตัวเอง เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วก็ดำเนินการทำบัตรประชาชนใบใหม่ได้ทันที

 

10. ผู้ที่เกิดในต่างประเทศจะมีสิทธิขอหนังสือเดินทางได้ 1 ครั้งเพื่อที่จะเดินทางกลับประเทศไทย เอาชื่อเข้าในทะเบียนบ้านและทำบัตรประชาชน ถ้าดำเนินการขอหนังสือเดินทางไปแล้วแต่ไม่เดินทางกลับเมืองไทยเพื่อนำชื่อเข้าทะเบียนบ้านให้เรียบร้อย กระทรวงฯ จะไม่ออกหนังสือเดินทางเล่มที่ 2 ให้ จนกว่าจะนำชื่อเข้าทะเบียนบ้านและนำเลขประจำตัว 13 หลัก มาแสดงเพื่อขอมีหนังสือเดินทางไทยเล่มที่ 2 ต่อไป

 

 

หนังสือเดินทางไทยกรณีอื่นๆ

เช่น กรณีผู้ร้องต้องการทำหนังสือเดินทางเล่มแรกในต่างประเทศ

และเป็นผู้เยาว์อายุไม่ถึง 20 ปี หรือ มากกว่า 20 ปี กรณีผู้ร้องลาราชการมาศึกษาต่อที่ต่างประเทศ กรณีผู้ร้องเป็นพระภิกษุสงฆ์

กรณีที่ต้องการทำหนังสือเดินทางเล่มแรกในต่างประเทศ

หรือเคยทำเล่มหนังสือเดินทางมาก่อนแล้ว

แต่ผู้ร้องเป็นผู้เยาว์อายุไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์

จองคิวเข้ารับบริการและหลักฐานที่ต้องใช้

 1. ลงทะเบียนจองคิวเพื่อนัดวันเข้ารับบริการทำหนังสือเดินทาง
 2. สูติบัตรไทย หรือบัตรประชาชน และหนังสือเดินทางเล่มเดิม (ถ้ามี)
 3. ทะเบียนสมรสของบิดามารดา
 4. บัตรประชาชนไทยหรือหนังสือเดินทางของบิดาและมารดา (กรณีเป็นชาวต่างชาติให้ใช้ I.D. หรือ DriverLicense หรือ Passport)
 5. บิดาและมารดาจะต้องมาลงนามให้ความยินยอมในเอกสารคำร้องต่อหน้าเจ้าหน้าที่
 6. ในกรณีที่บิดาหรือมารดาติดภาระกิจอยู่ในต่างประเทศไม่สามารถเดินทางมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ จะต้องทำ "หนังสือยินยอม" ที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ  ที่ว่าการเขต ที่ว่าการอำเภอ สถานทูตไทยฯ สถานกงสุลไทยฯ ในประเทศที่ตนติดภาระกิจอยู่ เมื่อได้หนังสือยินยอมแล้ว ให้ดำเนินการส่งมาให้ครอบครัวเพื่อถือมาเป็นตัวแทนในการทำหนังสือเดินทาง
 7. กรณีที่บิดาและมารดาได้จดทะเบียนหย่าขาดจากกันแล้ว ให้ฝ่ายที่มีอำนาจปกครองบุตรเป็นผู้ลงนามในเอกสารคำร้อง แต่ถ้าบุตรอยู่ในความปกครองของทั้งคู่ บิดาและมารดาจะต้องเดินทางมาเซ็นชื่อในคำร้องต่อหน้าเจ้าที่
 8. แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทาง 1 ชุด

 

กรณีที่ต้องการทำหนังสือเดินทางเล่มแรกในต่างประเทศ

ซึ่งผู้ร้องเป็นบุคคลอายุมากกว่า 20 ปี บริบูรณ์ 

จองคิวเข้ารับบริการและหลักฐานที่ต้องใช้

 1. ลงทะเบียนจองคิวเพื่อนัดวันเข้ารับบริการทำหนังสือเดินทาง
 2. I.D. หรือ DriverLicense
 3. สูติบัตรไทย หรือบัตรประชาชน และหนังสือเดินทางเล่มเดิม (ถ้ามี)
 4. ทะเบียนสมรสของบิดามารดา
 5. บัตรประชาชนไทยหรือหนังสือเดินทางของบิดาและมารดา (กรณีเป็นชาวต่างชาติให้ใช้ I.D. หรือ DriverLicense หรือ Passport)
 6. แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทาง 1 ชุด

 

กรณีทูตฯ หรือข้าราชการที่มาประจำการในสหรัฐอเมริกา

จองคิวเข้ารับบริการและหลักฐานที่ต้องใช้

 1. ลงทะเบียนจองคิวเพื่อนัดวันเข้ารับบริการทำหนังสือเดินทาง
 2. บัตรประชาชนและหนังสือเดินทางไทยเล่มเดิม
 3. บัตรข้าราชการ
 4. หนังสือของส่วนราชการต้นสังกัดที่อนุมัติให้ต่ออายุหนังสือเดินทาง พร้อมถ่ายเอกสาร 1 ชุด
 5. แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทาง 1 ชุด

 

กรณีที่ลาราชการมาศึกษาต่อที่ต่างประเทศ

จองคิวเข้ารับบริการและหลักฐานที่ต้องใช้

 1. ลงทะเบียนจองคิวเพื่อนัดวันเข้ารับบริการทำหนังสือเดินทาง
 2. บัตรประชาชนและหนังสือเดินทางไทยเล่มเดิม
 3. ข้าราชการและนักศึกษาที่ลามาศึกษาต่อนอกความดูแลของ ก.พ. จะต้องยื่นหนังสือของส่วนราชการต้นสังกัดที่อนุมัติให้ลาศึกษาต่อ พร้อมถ่ายเอกสาร 1 ชุด
 4. ข้าราชการและนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ให้ยื่นเรื่องผ่านสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐฯ
 5. แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทาง 1 ชุด

 

กรณีพระธรรมทูตฯ

จองคิวเข้ารับบริการและหลักฐานที่ต้องใช้

 1. ลงทะเบียนจองคิวเพื่อนัดวันเข้ารับบริการทำหนังสือเดินทาง
 2. บัตรประชาชนและหนังสือเดินทางไทยเล่มเดิม
 3. มติมหาเถรสมาคมอนุมัติการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (ระบุชื่อ-นามสกลุ ฉายา ตรงกับหนังสือเดินทางเล่มเดิม
 4. ใบสุทธิตัวจริง
 5. แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทาง 1 ชุด

 

ลงทะเบียนจองคิวเพื่อเข้ารับบริการทำหนังสือเดินทาง

คลิก...ที่ปุ่ม REGISTER NOW

แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทาง

แบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง
แบบฟอร์มหนังสือเดินทาง (ใหม่).pdf
Adobe Acrobat document [117.2 KB]

ควรแต่งหน้าและแต่งกายอย่างไรเมื่อต้องมารับบริการทำหนังสือเดินทาง ?

 

 • ใบหน้า : เนื่องจากจะต้องมาถ่ายรูปใหม่ที่สถานกงสุลฯ ซึ่งการถ่ายรูปนั้นจะต้องให้ตรงกับมาตราฐานของ ICAO ซึ่งเป็นมาตราฐานข้อกำหนดในการถ่ายภาพติดบนหนังสือเดินทางทั่วโลก ซึ่งใบหน้าจะต้องได้ขนาดมาตราฐาน ชัดเจนตั้งแต่หน้าผากถึงปลายคางและปลายผมตรงติ่งหูด้านซ้ายไปถึงด้านขวา จะต้องไม่มีอะไรมาบดบังเพื่อให้ภาพถ่ายผิดเพี้ยน

 

 • การแต่งหน้า : ไม่ควรจะแต่งหน้าเข้มจนเกินไป ควรใช้โทนสีธรรมชาติ (เพราะเนื่องจากรูปที่ปรากฏอยู่บนหนังสือเดินทางจะเป็นรูปสีขาว-ดำ)

 

 • การสแกนม่านตา : ปัจจุบันมีการเก็บม่านตาเพื่อบันทึกลงในชิปข้อมูลที่อยู่ในเล่มหนังสือเดินทาง ดังนั้นจึงไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์ (อนุญาตให้สำหรับผู้ใส่คอนแทคเลนส์สายตาแบบใสเท่านั้น) และผู้ที่ใส่แว่นสายตาจะต้องถอดแว่นสายตาขณะถ่ายรูป

 

 • พิมพ์ลายนิ้วมือ : หนังสือเดินทางจะต้องเก็บลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว โดยที่อุปกรณ์พิมพ์ลายนิ้วมือจะอ่านจากความชื้น ดังนั้นผู้ที่จะเดินทางมาทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ควรจะต้องทาครีมบำรุงผิวที่บริเวณมือสักเล็กน้อยเพื่อสะดวกกับการพิมพ์ลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว

 

 • การแต่งกาย : ควรใส่เสื้อผ้าที่เป็นสีต่างๆ ไม่ควรใส่เสื้อสีขาวเนื่องจากฉากด้านหลังเป็นสีขาว ไม่ควรใส่เครื่องประดับและต่างหู สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ที่ต้องสวมใส่ผ้าคลุมผม(ฮิญาบ) ควรเป็นผ้าสีเดียวไม่มีลาย เช่น สีดำล้วน เป็นต้น

 

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียม $35.- ((ชำระเป็นเงินสดและกรุณาเตรียมให้พอดี)

การรับเล่มหนังสือเดินทางด้วยตนเอง

 • มารับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ด้วยตนเอง โดยต้องนำใบรับที่เจ้าหน้าที่ได้มอบให้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

การส่งหนังสือเดินทางกลับทางไปรษณีย์

 • ชำระค่าจัดส่งทางไปรณีย์จำนวน $27.- (เป็นเงินสดเท่านั้น)
 • เจ้าหน้าที่จะแจ้งสถานะการรับเล่มหนังสือเดินทางไปที่ e-mail ของท่าน หรือท่่านที่ไม่มี e-mail หรือไม่ได้รับการติดต่อกลับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Tel.212-754-1770 ext.301 (ตั้งแต่เวลา 2.30 pm - 3.30 pm) หรือส่งข้อความมาสอบถามได้ที่ bangkoksunset@yahoo.com

- เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 และ 13.00-15.30 น.

- โทร. 212-754-1770 ต่อหมายเลข 304, 311, 301 (กรณีที่เจ้าหน้าที่กำลังให้บริการผู้ร้องทำหนังสือเดินทาง จะไม่สามารถรับสายของท่านได้)

Official Holidays 2021

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

"อยากบินกลับเมืองไทยในช่วงโควิด-19 ต้องทำอย่างไร"... อยากรู้ก็คลิกเลย

Visa and COE application

If you have any inquiry about a visa, Please call Tel.212-754-1770 ext.304, 311, 303 during business hour Mon-Fri 10.00 am.-12.00 pm. and 13.00 pm.-15.30 pm.

Office hour

Monday - Friday

10.00 am - 12.00 pm and

1.00 pm - 3.30 pm

สายด่วนเพื่อคนไทย

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖

โทร. ๓๔๗-๒๗๗-๓๔๓๗

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions