ข้อมูลที่ต้องทราบก่อนการทำหนังสือเดินทางไทย

1. หนังสือเดินทาง (Thai Passport) มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ควรเก็บรักษาให้ดี ไม่ควรทำหายเพราะจะเกิดความยุ่งยาก เนื่องจากผู้ที่ทำหนังสือเดินทางสูญหายจะต้องดำเนินการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นของ USA. (สูญหายที่ไหนจะต้องแจ้งความที่นั้น) โดยผู้ร้องจะต้องนำใบแจ้งความจากสถานีตำรวจมาดำเนินการขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ รวมถึงการขอทำ C.I. ในกรณีที่ต้องการเดินทางด่วนเช่นกัน

 

2. หนังสือเดินทางสามารถทำเล่มใหม่ก่อนที่เล่มเก่าจะหมดอายุ 1 ปี เพราะการเดินทางระหว่างประเทศจะต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน

 

3. ผู้ร้องต้องเข้ามาทำหนังสือเดินทางด้วยตัวเองเท่านั้น เพราะต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ 10 นิ้ว ถ่ายรูปใหม่ และสแกนม่านตา ที่สถานกงสุลฯ

 

4. การทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ทุกท่านจะต้องเข้าไปนัดวันจองคิวเพื่อขอรับบริการทุกครั้ง (ยกเว้นผู้ที่มีอายุเกินกว่า 60 ปี ไม่ต้องลงทะเบียนจองคิว สามารถเดินทางมาเข้ารับบริการได้เลย)

 

5. ใช้เวลารอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ประมาณ 3-4 สัปดาห์

 

6. จะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงและ บัตรฯ ยังไม่หมดอายุเท่านั้น (ถ้าบัตรฯ หมดอายุหรือสูญหายและไม่สามารถนำมาแสดงในต่อเจ้าหน้าที่ได้จะต้องทำบัตรใหม่ที่สถานกงสุลใหญ่) หรือทะเบียนบ้านในปัจจุบันหรือสำเนา และหนังสือเดินทางเล่มเดิม มาเป็นหลักฐานในการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่

 

7. กรณีที่บัตรประชาชนหมดอายุและต้องการมาดำเนินการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ผู้ร้องจะต้องลงทะเบียนจองคิวเพื่อขอทำบัตรประชาชนใบใหม่ในวันเดียวกันด้วย (คลิก...อ่านวิธีการทำบัตรประชาชน)

 

8. กรุณาจัดเตรียมค่าธรรมเนียมและค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ให้พอดี (ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น)

 

9. การออกหนังสือเดินทางจะออกตามข้อมูลในบัตรประชาชน จะไม่ออกตามหนังสือเดินทางเล่มเดิม

 

10. การเปลี่ยนนามสกุลหลังการสมรสหรือหย่า จะต้องแก้ไขในทะเบียนราษฏร์ก่อน โดยจะต้องดำเนินการแก้ไขที่อำเภอหรือเขต โดยทำใบมอบอำนาจให้คนที่เมืองไทยเดินทางไปแก้ไขที่เขตหรืออำเภอ หรือจะเดินทางกลับไปแก้ไขด้วยตัวเอง เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วก็ดำเนินการทำบัตรประชาชนใบใหม่ได้ทันที

 

11. ผู้ที่เกิดในต่างประเทศจะมีสิทธิขอหนังสือเดินทางได้ 1 ครั้งเพื่อที่จะเดินทางกลับประเทศไทย เอาชื่อเข้าในทะเบียนบ้านและทำบัตรประชาชน ถ้าดำเนินการขอหนังสือเดินทางไปแล้วแต่ไม่เดินทางกลับเมืองไทยเพื่อนำชื่อเข้าทะเบียนบ้านให้เรียบร้อย กระทรวงฯ จะไม่ออกหนังสือเดินทางเล่มที่ 2 ให้ จนกว่าจะนำชื่อเข้าทะเบียนบ้านและนำเลขประจำตัว 13 หลัก มาแสดงเพื่อขอมีหนังสือเดินทางไทยเล่มที่ 2 ต่อไป

 

 

หนังสือเดินทางไทยกรณีอื่นๆ

เช่น กรณีผู้ร้องต้องการทำหนังสือเดินทางเล่มแรกในต่างประเทศ

และเป็นผู้เยาว์อายุไม่ถึง 20 ปี หรือ มากกว่า 20 ปี กรณีผู้ร้องลาราชการมาศึกษาต่อที่ต่างประเทศ กรณีผู้ร้องเป็นพระภิกษุสงฆ์

กรณีที่ต้องการทำหนังสือเดินทางเล่มแรกในต่างประเทศ

หรือเคยทำเล่มหนังสือเดินทางมาก่อนแล้ว

แต่ผู้ร้องเป็นผู้เยาว์อายุไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์

จองคิวเข้ารับบริการและหลักฐานที่ต้องใช้

 1. ลงทะเบียนจองคิวเพื่อนัดวันเข้ารับบริการทำหนังสือเดินทาง
 2. สูติบัตรไทย
 3. บัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)
 4. หนังสือเดินทางเล่มเดิม (ถ้าเคยทำหนังสือเดินทางแล้ว)
 5. ทะเบียนสมรสของบิดามารดา
 6. ถ้าอายุมากกว่า 15 ปี จะต้องนำ State I.D. หรือ Student I.D. มาด้วย
 7. บัตรประชาชนไทยหรือหนังสือเดินทางของบิดาและมารดา (กรณีเป็นชาวต่างชาติให้ใช้ I.D. หรือ DriverLicense หรือ Passport)
 8. บิดาและมารดาจะต้องมาลงนามให้ความยินยอมในเอกสารคำร้องต่อหน้าเจ้าหน้าที่
 9. ในกรณีที่บิดาหรือมารดาติดภาระกิจอยู่ในต่างประเทศไม่สามารถเดินทางมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ จะต้องทำ "หนังสือยินยอม" ที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ  ที่ว่าการเขต ที่ว่าการอำเภอ สถานทูตไทยฯ สถานกงสุลไทยฯ ในประเทศที่ตนติดภาระกิจอยู่ เมื่อได้หนังสือยินยอมแล้ว ให้ดำเนินการส่งมาให้ครอบครัวเพื่อถือมาเป็นตัวแทนในการทำหนังสือเดินทาง
 10. กรณีที่บิดาและมารดาได้จดทะเบียนหย่าขาดจากกันแล้ว ให้ฝ่ายที่มีอำนาจปกครองบุตรเป็นผู้ลงนามในเอกสารคำร้อง แต่ถ้าบุตรอยู่ในความปกครองของทั้งคู่ บิดาและมารดาจะต้องเดินทางมาเซ็นชื่อในคำร้องต่อหน้าเจ้าที่
 11. แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทาง 1 ชุด

 

กรณีที่ต้องการทำหนังสือเดินทางเล่มแรกในต่างประเทศ

ซึ่งผู้ร้องเป็นบุคคลอายุมากกว่า 20 ปี บริบูรณ์ 

จองคิวเข้ารับบริการและหลักฐานที่ต้องใช้

 1. ลงทะเบียนจองคิวเพื่อนัดวันเข้ารับบริการทำหนังสือเดินทาง
 2. I.D. หรือ DriverLicense
 3. สูติบัตรไทย
 4. บัตรประจำตัวประชาชนไทยหรือทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)
 5. หนังสือเดินทางเล่มเดิม (ถ้าเคยทำหนังสือเดินทางแล้ว)
 6. ทะเบียนสมรสของบิดามารดา
 7. บัตรประชาชนไทยหรือหนังสือเดินทางของบิดาและมารดา (กรณีเป็นชาวต่างชาติให้ใช้ I.D. หรือ DriverLicense หรือ Passport)
 8. แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทาง 1 ชุด

 

กรณีทูตฯ หรือข้าราชการที่มาประจำการในสหรัฐอเมริกา

จองคิวเข้ารับบริการและหลักฐานที่ต้องใช้

 1. ลงทะเบียนจองคิวเพื่อนัดวันเข้ารับบริการทำหนังสือเดินทาง
 2. บัตรประจำตัวประชาชนไทยตัวจริง ที่มีหมายเลขประจำตัว 13 หลัก และยังไม่หมดอายุ (ถ้าหมดอายุจะต้องดำเนินการจองคิวขอทำบัตรประชาชนใหม่ในวันเดียวกันกับวันที่จองคิวทำหนังสือเดินทาง) คลิก...ไปที่หน้าจองคิวขอรับบริการงานกงสุลฯ
 3. บัตรข้าราชการ
 4. หนังสือของส่วนราชการต้นสังกัดที่อนุมัติให้ต่ออายุหนังสือเดินทาง พร้อมถ่ายเอกสาร 1 ชุด
 5. แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทาง 1 ชุด

 

กรณีที่ลาราชการมาศึกษาต่อที่ต่างประเทศ

จองคิวเข้ารับบริการและหลักฐานที่ต้องใช้

 1. ลงทะเบียนจองคิวเพื่อนัดวันเข้ารับบริการทำหนังสือเดินทาง
 2. บัตรประจำตัวประชาชนไทยตัวจริง ที่มีหมายเลขประจำตัว 13 หลัก และยังไม่หมดอายุ (ถ้าหมดอายุจะต้องดำเนินการจองคิวขอทำบัตรประชาชนใหม่ในวันเดียวกันกับวันที่จองคิวทำหนังสือเดินทาง) คลิก...ไปที่หน้าจองคิวขอรับบริการงานกงสุลฯ
 3. หนังสือของส่วนราชการต้นสังกัดที่อนุมัติให้ลาศึกษาต่อ พร้อมถ่ายเอกสาร 1 ชุด
 4. กรณีที่มาศึกษาต่อและอยู่ในความดูแลของ ก.พ. ให้ยื่นเรื่องผ่านสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐฯ เพื่อนำหนังสือรับรองมาแสดง
 5. แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทาง 1 ชุด

 

กรณีพระธรรมทูตฯ

จองคิวเข้ารับบริการและหลักฐานที่ต้องใช้

 1. ลงทะเบียนจองคิวเพื่อนัดวันเข้ารับบริการทำหนังสือเดินทาง
 2. บัตรประจำตัวประชาชนไทยตัวจริง ที่มีหมายเลขประจำตัว 13 หลัก และยังไม่หมดอายุ (ถ้าหมดอายุจะต้องดำเนินการจองคิวขอทำบัตรประชาชนใหม่ในวันเดียวกันกับวันที่จองคิวทำหนังสือเดินทาง) คลิก...ไปที่หน้าจองคิวขอรับบริการงานกงสุลฯ
 3. มติมหาเถรสมาคมอนุมัติการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (ระบุชื่อ-นามสกลุ ฉายา ตรงกับหนังสือเดินทางเล่มเดิม
 4. หนังสือจากสำนักพระพุทธศาสนา
 5. ใบสุทธิตัวจริง
 6. จดหมายรับรองจากเจ้าอาวาสที่พำนักอยู่ในปัจจุบัน
 7. แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทาง 1 ชุด

 

หนังสือเดินทางหมดอายุ จองคิวเข้ารับบริการและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่น ได้แก่

 1. ลงทะเบียนจองคิวเพื่อนัดวันเข้ารับบริการทำหนังสือเดินทาง
 2. บัตรประจำตัวประชาชนไทยตัวจริง ที่มีหมายเลขประจำตัว 13 หลัก และยังไม่หมดอายุ (ถ้าหมดอายุจะต้องดำเนินการจองคิวขอทำบัตรประชาชนใหม่ในวันเดียวกันกับวันที่จองคิวทำหนังสือเดินทาง) คลิก...ไปที่หน้าจองคิวขอรับบริการงานกงสุลฯ
 3. หนังสือเดินทางปัจจุบัน
 4. แบบฟอร์มขอหนังสือเดินทางอิเล็คทรอนิกส์ 1 ชุด  (Download แบบฟอร์มจากด้านล่างนี้)

ลงทะเบียนจองคิวเพื่อเข้ารับบริการทำหนังสือเดินทาง

(ยกเว้นผู้มีอายุมากกว่า 60 ปีบริบูรณ์ ไม่ต้องจองคิว

สามารถเดินทางเข้ามารับบริการได้เลย)

คลิก...ที่ปุ่ม REGISTER NOW

แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทาง

แบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง
แบบฟอร์มหนังสือเดินทางใหม่ 5 ปี หรือ 10 [...]
Adobe Acrobat document [133.4 KB]

ควรแต่งหน้าและแต่งกายอย่างไรเมื่อต้องมารับบริการทำหนังสือเดินทาง ?

 

 • ใบหน้า : เนื่องจากจะต้องมาถ่ายรูปใหม่ที่สถานกงสุลฯ ซึ่งการถ่ายรูปนั้นจะต้องให้ตรงกับมาตราฐานของ ICAO ซึ่งเป็นมาตราฐานข้อกำหนดในการถ่ายภาพติดบนหนังสือเดินทางทั่วโลก ซึ่งใบหน้าจะต้องได้ขนาดมาตราฐาน ชัดเจนตั้งแต่หน้าผากถึงปลายคางและปลายผมตรงติ่งหูด้านซ้ายไปถึงด้านขวา จะต้องไม่มีอะไรมาบดบังเพื่อให้ภาพถ่ายผิดเพี้ยน

 

 • การแต่งหน้า : ไม่ควรจะแต่งหน้าเข้มจนเกินไป ควรใช้โทนสีธรรมชาติ (เพราะเนื่องจากรูปที่ปรากฏอยู่บนหนังสือเดินทางจะเป็นรูปสีขาว-ดำ)

 

 • การสแกนม่านตา : ปัจจุบันมีการเก็บม่านตาเพื่อบันทึกลงในชิปข้อมูลที่อยู่ในเล่มหนังสือเดินทาง ดังนั้นจึงไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์ (อนุญาตให้สำหรับผู้ใส่คอนแทคเลนส์สายตาแบบใสเท่านั้น) และผู้ที่ใส่แว่นสายตาจะต้องถอดแว่นสายตาขณะถ่ายรูป

 

 • พิมพ์ลายนิ้วมือ : หนังสือเดินทางจะต้องเก็บลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว โดยที่อุปกรณ์พิมพ์ลายนิ้วมือจะอ่านจากความชื้น ดังนั้นผู้ที่จะเดินทางมาทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ควรจะต้องทาครีมบำรุงผิวที่บริเวณมือสักเล็กน้อยเพื่อสะดวกกับการพิมพ์ลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว

 

 • การแต่งกาย : ควรใส่เสื้อผ้าที่เป็นสีต่างๆ ไม่ควรใส่เสื้อสีขาวเนื่องจากฉากด้านหลังเป็นสีขาว ไม่ควรใส่เครื่องประดับและต่างหู สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ที่ต้องสวมใส่ผ้าคลุมผม(ฮิญาบ) ควรเป็นผ้าสีเดียวไม่มีลาย เช่น สีดำล้วน เป็นต้น

 

ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)

 • ค่าธรรมเนียม $37.- ((ชำระเป็นเงินสดและกรุณาเตรียมให้พอดี)

ค่าธรรมเนียม (อายุมากกว่า 20 ปีบริบูรณ์)

 • ค่าธรรมเนียม $37.-  สำหรับหนังสือเดินทางอายุ 5 ปี
 • ค่าธรรมเนียม $55.- สำหรับหนังสือเดินทางอายุ 10 ปี
 • (ชำระเป็นเงินสดและกรุณาเตรียมให้พอดี)

การรับเล่มหนังสือเดินทางด้วยตนเอง

 • มารับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ด้วยตนเอง โดยต้องนำใบรับที่เจ้าหน้าที่ได้มอบให้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

การส่งหนังสือเดินทางกลับทางไปรษณีย์

 • ชำระค่าจัดส่งทางไปรณีย์จำนวน $27.- (เป็นเงินสดเท่านั้น)
 • สามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งเล่มได้ที่ Passport Status หรือติดต่อสอบถามได้ที่ Tel.212-754-1770 ext.301 (ตั้งแต่เวลา 2.30 pm - 3.30 pm) หรือส่งข้อความมาสอบถามได้ที่ bangkoksunset@yahoo.com

- เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 และ 13.00-15.30 น.

- โทร. 212-754-1770 ต่อหมายเลข 304, 311, 301 (กรณีที่เจ้าหน้าที่กำลังให้บริการผู้ร้องทำหนังสือเดินทาง จะไม่สามารถรับสายของท่านได้)

Official Holidays 2021

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

"อยากบินกลับเมืองไทยในช่วงโควิด-19 ต้องทำอย่างไร"... อยากรู้ก็คลิกเลย

If you have any inquiry about a visa, Please call Tel.212-754-1770 ext.304, 311, 303 during business hour Mon-Fri 10.00 am.-12.00 pm. and 13.00 pm.-15.30 pm.

Office hour

Monday - Friday

10.00am - 12.00 pm and

1.00pm - 3.30pm

สายด่วนเพื่อคนไทย

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖

โทร. ๓๔๗-๒๗๗-๓๔๓๗

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions