การขอหนังสือเดินทางชั่วคราวอายุ 1 ปี (Temporary Passport)

หนังสือเดินทางชั่วคราวอายุ 1 ปี ออกให้ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางอย่างเร่งด่วน ในช่วงที่ไม่สามารถออกหนังสือเดินทางปกติได้ หรือมีความจำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศที่ไม่ใช่ประเทศไทย โดยไม่อาจรอหนังสือเดินทางที่กำลังส่งมาจากประเทศไทย อย่างไรก็ดีจะต้องมีการตรวจสอบ Blacklist กับทางกระทรวงการต่างประเทศก่อน ซึ่งอาจใช้ระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ หนังสือเดินทางชั่วคราว 1 ปี มีข้อจำกัดคือ ไม่มี Machine Readable Bar Code ซึ่งหากน้ำไปขอวีซ่า บางประเทศอาจไม่ยอมรับ

หลักฐานการขอหนังสือเดินทางชั่วคราวอายุ 1 ปี 

 • ผู้ร้องจะต้องเดินทางมาด้วยตัวเอง
 • สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิม สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
 • รูปถ่ายขนาด passport size (2"x 2")
 • แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว 1 ชุด
 • บันทึกสอบสวน 1 ชุด (มากรอกเอกสารด้วยตนเองที่สถานกงสุลฯ)
 • เอกสารเกี่ยวกับเรื่องที่นำไปใช้ เช่น ตั๋วเครื่องบิน ใบนัดสัมภาษณ์ฯ ฯลฯ (print ออกมาบนกระดาษ) 
 • ในกรณี passport สูญหาย จะต้องมีใบแจ้งความจากสถานีตำรวจมาเป็นหลักฐาน (หายบริเวณไหนจะต้องแจ้วความกับสถานีตำรวจในพื้นที่นั้น) แต่ถ้าไม่สามารถแจ้งความได้ ให้มาขอรับใบยืนยันความเป็นคนไทยจากสถานกงสุลใหญ่ฯ และนำใบไปยื่นที่สถานตำรวจบริเวณใกล้เคียงเพื่อขอใบแจ้งความ
 • กรณีที่ผู้ร้องอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ (ผู้เยาว์) จะต้องนำสูติบัตรไทย, หลักฐานบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของบิดาและมารดา และบิดาและมารดาที่มีชื่อในสูติบัตรไทยจะต้องเดินทางมาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อเซ็นอนุญาตในคำร้องต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ถ้าบิดาหรือมารดาอยู่ต่างประเทศไม่สามารถเดินทางมาสถานกงสุลฯ จะต้องดำเนินการทำใบยินยอมให้ผู้ร้องสามารถทำเอกสาร C.I. ได้ (การทำใบยินยอมจะต้องติดต่อที่อำเภอ หรือเขต หรือสถานทูต สถานกงสุลฯ ในประเทศที่ท่านได้พำนักอยู่) ถ้าบิดาหรือมารดาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียชีวิตให้เตรียมใบมรณะบัตรมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ หรือถ้ามีหลักฐานปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวให้นำหลักฐานนั้นมาแสดงด้วย

***เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการบริการ การขอหนังสือเดินทางชั่วคราว 1 ปี เพื่อใช้ติดต่อกับหน่วยงานในสหรัฐอเมริกา เตรียมเอกสารให้พร้อมตามรายละเอียดที่แจ้งในเว็บไซต์และเดินทางมายื่นเอกสารได้ในวันทำการโดยที่ไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น. 

แบบฟอร์มขอหนังสือเดินทางชั่วคราว 1 ปี (Download แบบฟอร์มจากด้านล่างนี้)

แบบฟอร์มขอหนังสือเดินทางชั่วคราว 1 ปี
ci-form.pdf
Adobe Acrobat document [134.7 KB]

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียม $10.- (ชำระเป็นเงินสดและกรุณาเตรียมให้พอดี)

การรับเล่มหนังสือเดินทางด้วยตนเอง

 • มารับหนังสือเดินทางชั่วคราวด้วยตนเอง โดยต้องนำใบรับที่เจ้าหน้าที่ได้มอบให้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

การส่งหนังสือเดินทางกลับทางไปรษณีย์

 • ชำระค่าจัดส่งทางไปรณีย์จำนวน $27.- (เป็นเงินสดเท่านั้น)
 • เจ้าหน้าที่จะแจ้งสถานะการรับเล่มหนังสือเดินทางไปที่ e-mail ของท่าน หรือท่่านที่ไม่มี e-mail หรือไม่ได้รับการติดต่อกลับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Tel.212-754-1770 ext.301 (ตั้งแต่เวลา 2.30 pm - 3.30 pm) หรือส่งข้อความมาสอบถามได้ที่ bangkoksunset@yahoo.com

- เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 และ 13.00-15.30 น.

- โทร. 212-754-1770 ต่อหมายเลข 304, 311, 301 (กรณีที่เจ้าหน้าที่กำลังให้บริการผู้ร้องทำหนังสือเดินทาง จะไม่สามารถรับสายของท่านได้)

Official Holidays 2021

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

"อยากบินกลับเมืองไทยในช่วงโควิด-19 ต้องทำอย่างไร"... อยากรู้ก็คลิกเลย

Visa and COE application

If you have any inquiry about a visa, Please call Tel.212-754-1770 ext.304, 311, 303 during business hour Mon-Fri 10.00 am.-12.00 pm. and 13.00 pm.-15.30 pm.

Office hour

Monday - Friday

10.00 am - 12.00 pm and

1.00 pm - 3.30 pm

สายด่วนเพื่อคนไทย

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖

โทร. ๓๔๗-๒๗๗-๓๔๓๗

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions