หนังสือสำคัญประจำตัว (C.I.)

กรณีต้องเดินทางกลับประเทศไทยเร่งด่วน

การขอหนังสือสำคัญประจำตัว C.I. (Certificate of Identity)

หนังสือสำคัญประจำตัว เป็นเอกสารเดินทางชั่วคราวที่ออกให้แก่ผู้ที่ทำหนังสือเดินทางสูญหาย หรือหนังสือเดินทางหมดอายุ ซึ่งมีความจำเป็นจะต้องเดินทางกลับประเทศไทยเร่งด่วน สามารถใช้เดินทางกลับปรเทศไทยได้เท่านั้น มีอายุการใช้งานเพียงแค่ 30 วัน (นับจากวันที่ออก C.I. ให้) โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1 วันทำการ

หลักฐานที่ใช้ในการขอหนังสือสำคัญประจำตัว C.I.

  • ผู้ร้องจะต้องเดินทางมาเซ็นชื่อในเอกสาร C.I. ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วยตัวเอง
  • สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิม และสำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
  • รูปถ่ายขนาด passport size (2"x 2")
  • แบบฟอร์มคำร้องขอ C.I. 1 ชุด
  • ตั๋วเครื่องบิน (E-Ticket) ทำสำเนา 1 ชุด (print ออกมาบนกระดาษ) กรณีที่ทางสายการบินต้องการเลขที่ C.I. ให้โทรศัพท์เพื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ (Tel.212-754-1770 ext. 301) เพื่อขอเลขที่ของเอกสาร C.I.
  • ในกรณี passport สูญหาย จะต้องมีใบแจ้งความจากสถานีตำรวจมาเป็นหลักฐาน (หายบริเวณไหนจะต้องแจ้วความกับสถานีตำรวจในพื้นที่นั้น) แต่ถ้าไม่สามารถแจ้งความได้ ให้มาขอรับใบยืนยันความเป็นคนไทยจากสถานกงสุลใหญ่ฯ และนำใบไปยื่นที่สถานตำรวจบริเวณใกล้เคียงเพื่อขอใบแจ้งความ
  • กรณีที่ผู้ร้องอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ (ผู้เยาว์) จะต้องนำสูติบัตรไทย, หลักฐานบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของบิดาและมารดา และบิดาและมารดาที่มีชื่อในสูติบัตรไทยจะต้องเดินทางมาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อเซ็นอนุญาตในคำร้องต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ถ้าบิดาหรือมารดาอยู่ต่างประเทศไม่สามารถเดินทางมาสถานกงสุลฯ จะต้องดำเนินการทำใบยินยอมให้ผู้ร้องสามารถทำเอกสาร C.I. ได้ (การทำใบยินยอมจะต้องติดต่อที่อำเภอ หรือเขต หรือสถานทูต สถานกงสุลฯ ในประเทศที่ท่านได้พำนักอยู่) ถ้าบิดาหรือมารดาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียชีวิตให้เตรียมใบมรณะบัตรมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ หรือถ้ามีหลักฐานปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวให้นำหลักฐานนั้นมาแสดงด้วย
  • กรณีที่ผู้ร้องเป็นพระภิกษุสงฆ์ จะต้องนำใบสุทธิ(สงฆ์) มาแสดงด้วย
     

***เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการบริการ การขอเอกสาร C.I. เตรียมเอกสารให้พร้อมตามรายละเอียดที่แจ้งในเว็บไซต์และเดินทางมายื่นเอกสารได้ในวันทำการโดยที่ไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.

แบบฟอร์มขอหนังสือสำคัญประจำตัว (Download แบบฟอร์มจากด้านล่างนี้)

แบบฟอร์มขอหนังสือสำคัญประจำตัว (C.I.)
ci-form.pdf
Adobe Acrobat document [134.7 KB]

- เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 และ 13.00-15.30 น.

- โทร. 212-754-1770 ต่อหมายเลข 304, 311, 301 (กรณีที่เจ้าหน้าที่กำลังให้บริการผู้ร้องทำหนังสือเดินทาง จะไม่สามารถรับสายของท่านได้)

Official Holidays 2021

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

"อยากบินกลับเมืองไทยในช่วงโควิด-19 ต้องทำอย่างไร"... อยากรู้ก็คลิกเลย

Visa and COE application

If you have any inquiry about a visa, Please call Tel.212-754-1770 ext.304, 311, 303 during business hour Mon-Fri 10.00 am.-12.00 pm. and 13.00 pm.-15.30 pm.

Office hour

Monday - Friday

10.00 am - 12.00 pm and

1.00 pm - 3.30 pm

สายด่วนเพื่อคนไทย

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖

โทร. ๓๔๗-๒๗๗-๓๔๓๗

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions