.

     นายฟาบีโอ จินดา กงสุลใหญ่ได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2564 โดยมีคุณมณีวรงค์ จินดา ภริยา และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมงานด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

     

       Consul General Fabio Chinda presided over a wreath-laying ceremony on the occasion of the Memorial Day of His Majesty King Chulalongkorn The Great, 23 October 2021. The ceremony was attended by CG’s spouse and officials of the Royal Thai Consulate General.

+“A Legacy for the People”

 

The VDO presentation on the Thai Monarchy’s dedication and legacy for the Thai people  
ขอเชิญชมวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง “มรดกชาติ เพื่อประชาราษฎร์” 
English version: https://www.youtube.com/watch?v=i8Fk6z2e0g4  
Thai version: https://www.youtube.com/watch?v=EoOupbRPCV0

+"The Grand Tour That Saved a Nation: King Chulalongkorn's European Sojourn as a Lesson in Soft Power"

 

      The article on His Majesty King Chulalongkorn The Great's demonstration of 'soft power' diplomacy in securing Thailand's stature as an independent nation throughout history.

      ขอเชิญอ่านบทความเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจทางการทูตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงใช้ 'soft power' ในการธำรงรักษาอธิปไตยของสยามประเทศ

Article-The Grand Tour That Saved a Nati[...]
Adobe Acrobat document [171.1 KB]

     นายฟาบีโอ จินดา กงสุลใหญ่ได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2564 โดยมีคุณมณีวรงค์ จินดา ภริยา และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมงานด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 

     
      Consul General Fabio Chinda presided over a wreath-laying ceremony on the occasion of the Memorial Day of His Majesty King Bhumibol Adulyadej The Great, 13 October 2021. The ceremony was attended by CG's spouse and officials of the Royal Thai Consulate General.

+ Thai Cuisine & Biz Here

                สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กได้ริเริ่มโครงการ “Thai Cuisine and Biz Here” เพื่อเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์สำหรับธุรกิจ รวมถึงสมาคม วัด และโบสถ์ของคนไทยในรัฐนิวยอร์กและเขตกงสุลให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนกิจการต่าง ๆ ของชุมชนไทย โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ COVID-19 นี้ 

                เจ้าของกิจการคนไทยที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ และท่านที่สนใจจะหาร้านอาหาร ร้านจำหน่ายสินค้า และกิจการต่าง ๆ ของคนไทยที่น่าสนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

                 The Royal Thai Consulate-General in New York has initiated the ‘Thai Cuisine and Biz Here’ Program, aiming to help promote the businesses, including associations, temples and churches, of Thai communities in New York and nearby areas to be more widely known. The Royal Thai Consulate-General truly wishes to support Thai businesses, particularly during this COVID-19 situation. 
                 Owners of Thai businesses can join the program free of charge here. Directory of interesting Thai restaurants, grocery stores and other businesses can be explored here

+From Poppy to Coffee: How Thailand Became a Model for Alternative Development

“From Poppy to Coffee: How Thailand Became a Model for Alternative Development"

 

The article on “From Poppy to Coffee: How Thailand Became a Model for Alternative Development”, presenting the Royal Project undertaken to sustainably replacing narcotic crops with alternative means to generate income for local communities in Northern Thailand

 

ขอเชิญอ่านบทความเกี่ยวกับโครงการหลวงในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นในภาคเหนือโดยการพัฒนาทางเลือกในการสร้างรายได้ที่เสริมสร้างพลังของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนได้ ณ ที่นี้

Article_From Poppy to Coffee Thailand Mo[...]
Adobe Acrobat document [734.6 KB]

+The Announcement of the Princess Srinagarindra Award Laureate 2021

เชิญติดตามผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเทพศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี พ.ศ. 2564 ได้ ณ ที่นี้

 

English version: https://www.mfa.go.th/en/content/psa-award-2021-nursing?page=5d5bd3da15e39c306002aaf9&menu=5d5bd3cb15e39c306002a9b0

 

ข่าวภาษาไทย: https://www.mfa.go.th/th/content/psa-award-2021?page=5d5bd3c915e39c306002a907&menu=5d5bd3c915e39c306002a908

+“A Philosophy that Empowers from Within”

     The article on “Sufficiency Economy Philosophy (SEP)”, Thailand’s homegrown approach to achieve the United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs) and its extension to projects around the world.

     ขอเชิญอ่านบทความเกี่ยวกับบทบาทของไทยในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับต่างประเทศได้ ณ ที่นี้

Article-A Philosophy that Empowers from [...]
Adobe Acrobat document [102.1 KB]

+ "Perhaps What the World Needs is a Little "Kamlangjai" (Inspiration of the Heart)"

Perhaps What the World Needs is a Little ‘Kamlangjai’ (Inspiration of the Heart)”

The article on the project promoting the United Nations Bangkok Rules.

ขอเชิญอ่านบทความโครงการกำลังใจและข้อกำหนดกรุงเทพฯ (Bangkok Rules) ได้ ณ ที่นี้

Article-Kamlangjai---TIJ.pdf
Adobe Acrobat document [259.8 KB]

+“Bajrasudha Gajanurak: A Royal Elixir to Strengthen Wild Elephants”

     The article on “The Bajrasudha Gajanurak Project”, supporting a natural setting where local communities and wild elephants can share resources in nearby habitats, through safe, lasting and practical solutions.

      ขอเชิญอ่านบทความเกี่ยวกับโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหาระหว่างช้างป่าและชุมชนในพื้นที่ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลและสันติได้ ณ ที่นี้

Article- Bajrasudha Gajanurak.pdf
Adobe Acrobat document [1.4 MB]

+ ประชาสัมพันธ์ สื่อสังคมออนไลน์เพื่อรณรงค์ป้องกันการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเด็กทางอินเทอร์เน็ต

                 ประชาสัมพันธ์สื่อสังคมออนไลน?เพื่อรณรงค์ป้องกันการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเด็กทางอินเทอร์เน็ต ซึ่ง TICAC ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็ก และธนาคารออมสิน ผลิตมินิซีรีย์ เรื่อง

"หลุด" (the Leaked) จำนวน 3 ตอนทาง Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=hbkpqYhHfsc

+ Announcement of the Prince Mahidol Award 2020 Laureates

ประชาสัมพันธ์...ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

        เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวประกาศผลผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาลศิริราช ร่วมกับศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา รองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สุพัฒน์ วาณิชย์การ เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ Dr. John R. MacArthur ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ผู้แทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และ Dr. Taraneh Shojaei ที่ปรึกษาประจำภูมิภาคด้านความร่วมมือสาธารณสุข สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ผู้แทนอุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย โดยผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีดังต่อไปนี้

      สาขาการแพทย์ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วาเลนติน ฟัสเตอร์ (Professor Dr. Valentin Fuster) จากสหรัฐอเมริกา

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วาเลนติน ฟัสเตอร์ มีผลงานโดดเด่นในการศึกษาวิจัยบทบาทของเกล็ดเลือดในกระบวนการเกิดการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจ รวมถึงประโยชน์ของการให้ยาต้านเกล็ดเลือดในการป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดที่นำมาใช้เป็นทางเบี่ยงภายหลังจากการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งองค์ความรู้นี้มีส่วนทำให้เกิดการพัฒนาแนวคิดในการสร้างขดลวดค้ำยันชนิดเคลือบยา เพื่อนำมาใช้ในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและใส่ขดลวด

ผลงานของศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ฟัสเตอร์ ในการนำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยพื้นฐานไปต่อยอดจนกระทั่งเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ ได้ช่วยทำให้อัตราการเจ็บป่วย และการเสียชีวิตในผู้ป่วยทั่วโลกลดลงอย่างมาก และยังช่วยพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันนับล้านคนทั่วโลก

 

         สาขาสาธารณสุข ได้แก่ นายแพทย์เบอนาร์ด พีคูล (Dr. Bernard Pécoul) จากสาธารณรัฐฝรั่งเศส

        นายแพทย์เบอนาร์ด พีคูล เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งองค์กรจัดหายาสำหรับโรคที่ถูกละเลย (Drugs for Neglected Diseases initiative - DNDi) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยและพัฒนาที่ไม่แสวงหาผลกำไร มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการรักษาที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ราคาย่อมเยา สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคที่ถูกละเลย องค์กรดังกล่าวมีส่วนร่วมในการพัฒนาแนวทางการรักษาโรคที่ถูกละเลยที่มีประสิทธิภาพ ๘ วิธี สำหรับรักษาโรคมาลาเรีย โรคเหงาหลับ โรคพยาธิสภาพกับอวัยวะภายใน และโรคชากาส โดยยาเหล่านี้ได้รับการแนะนำจากองค์การอนามัยโลกให้เป็นยารักษาชนิดแรกสำหรับโรคที่ถูกละเลย และถูกบรรจุให้เป็นแนวทางในการรักษาโรคที่ถูกละเลยในหลายประเทศ นอกจากนี้ นายแพทย์พีคูลเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารขององค์กรแพทย์ไร้พรมแดน (Médecins Sans Frontières - MSF) ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือในการเข้าถึงยาจำเป็นของกลุ่มประเทศในภูมิภาคแอฟริกา ลาตินอเมริกา และเอเชีย

ผลงานของนายแพทย์พีคูลมีส่วนสำคัญในการช่วยลดอัตราการเสียชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชากรนับล้านคนทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากรในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศที่มีรายได้น้อย ที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ถูกละเลย

 

Announcement of the Prince Mahidol Award 2020 Laureates

On 12 November 2020, the Prince Mahidol Award Foundation under the Royal Patronage (PMAF) held a joint press conference at Siriraj Hospital, Bangkok, to announce the Prince Mahidol Award 2020 Laureates in the field of Medicine and Public Health. At the said press conference, Mr. Tanee Sangrat, Director-General of the Department of Information, Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand, in the capacity as the Chair of the PMAF Public Relations Sub-Committee, together with Professor Dr. Prasith Wattanapa, Dean of the Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University, in the capacity of Vice President of the PMAF, Professor Supat Vanichyakarn, Secretary-General of the PMAF, Professor Vicharn Panich, Chair of the International Awards Committee, Dr. John R. MacArthur, Director of Thailand Ministry of Public Health - United States Centers for Disease Control and Prevention Collaboration, representative of the Ambassador of the United States of America to Thailand, and Dr. Taraneh Shojaei, Regional Counsellor in Global Health, South-East Asia, the French Embassy, representative of the Chargé d'affaires a.i. of the French Embassy, were also present.

This year, the Prince Mahidol Award in the field of Medicine is awarded to Professor Dr. Valentin Fuster from the United States.

Professor Dr. Valentin Fuster’s prominent work is on the research of the role of platelets in the development of coronary thrombosis and the benefits of antiplatelet agents in preventing coronary artery bypass grafting (CABG) occlusion after coronary bypass operation. His research findings have greatly reduced the morbidity and mortality rates and helped improve the care for patients with atherosclerotic coronary disease.

           Professor Fuster's effort in translating his findings from basic research into clinical discoveries used for treating patients with coronary artery disease, especially the benefit of antiplatelets in the prevention of graft occlusion, has saved the lives of millions of people with coronary artery disease worldwide.

The Prince Mahidol Award in the field of Public Health is awarded to Dr. Bernard Pécoul from France.

Dr. Bernard Pécoul established the Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi) in 2003 as a non-profit research and development organisation, with the aim to develop a safer, effective and affordable treatment for patients with neglected diseases. DNDi has developed 8 effective treatments for neglected diseases, namely malaria, sleeping sickness, visceral leishmaniasis and chagas disease which were later prequalified by WHO as first medicine for neglected tropical diseases in many countries. Prior to his involvement with DNDi, he was Executive Director of the Médecins Sans Frontières (MSF), an international humanitarian and non-governmental organisation engaged in overcoming barriers to access to essential medicines in Africa, Latin America, and Asia.

Dr. Pécoul’s contribution has played an important role in reducing mortality rate and improving the quality of life of millions of people around the world, especially those in developing or low-income countries with neglected diseases.

นิทรรศการออนไลน์ในโอกาสครบ 120 ปี

นิทรรศการออนไลน์ในโอกาสครบ 120 ปี 
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 

120 Years of Her Royal Highness Princess Srinagarindra, the Princess Mother”: An online exhibition for the 120th Anniversary of the birth of Her Royal Highness Princess Srinagarindra, the Princess Mother. In honor of this occasion, the Ministry of Foreign Affairs has organized an online exhibition in gratitude of the many activities of the Princess Mother that have continued to yield benefits for the Thai people to this day.

Strong Thailand Now

ข้อแนะนำเบื้องต้นสำหรับคนไทย...เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

                    เหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกสถานที่และทุกโอกาส และเราไม่อาจทราบได้ว่าจะเป็นผู้ประสบเหตุด้วยตนเองเมื่อใด การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจากภัยอันตรายในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงเป็นเรื่องจำเป็น และสำคัญพอๆ กับการประคองสติสัมปชัญญะเพื่อควบคุมสถานการณ์ให้ตนเองและคนรอบข้างปลอดภัย

                    "ข้อแนะนำเบื้องต้นสำหรับคนไทยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน" โดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ที่พยายามนำเสนอเนื้อหาที่กระชับและเข้าใจง่าย สำหรับคนไทยใน 10 รัฐทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาที่เป็นพื้นที่รับผิดชอบของสถานกงสุลใหญ่ฯ (New York, New Jersey, Pennsylvania, Ohio, Massachusetts, Maine, Vermont, Connecticut, New Hampshire, Rhode Island) เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมเสมอทั้งใน "สภาวะปกติ" และ "สภาวะคับขันที่อาจนำไปสู่เหตุฉุกเฉิน" และจะช่วงเหลือตัวเองในเบื้องต้น รวมถึงจะ Stay in touch กับสถานกงสุลใหญ่ฯ หน่วยงาน emergency mangement เครือข่าย ครอบครัว เพื่อนฝูง และญาติพี่น้องอย่างไร เพื่อคลายความกังวลของคนที่ห่วงใยคุณทั้งใกล้และไกล

                      นอกจากนี้ยังมี "ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน" ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รวบรวมและเรียบเรียงจากเอกสารหน่วยงานท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้ประเมินสถานการณ์และกำกับดูแลพื้นที่รับผิดชอบเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยภายใต้เหตุอันตรายต่างๆ เช่น การก่อการร้ายอันน่าวิตกในเมืองใหญ่ โรคระบาดทั้งที่เคยเป็นข่าวและที่กำลังเฝ้าระวังไม่ให้เป็นข่าว รวมถึงภาวะอากาศร้อนและแห้งที่กำลังจะมาถึง ซึ่งอาจจะเกิดไฟไหม้อาคาร/ป่า ไฟฟ้าดับเพราะการใช้ไฟฟ้าเกินกำลัง เป็นต้น

                       เชิญอ่านเนื้อหาสาระทางเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ www.thaicgny.com เรื่องสาระน่ารู้ ข้อแนะนำสำหรับคนไทยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน กด like และช่วยบอกต่อคนที่คุณห่วงใยและห่วงใยคุณ

ปกหน้า-ปกหลัง
Slide1.JPG
JPG File [84.6 KB]
เนื้อหาด้านใน
Slide2.JPG
JPG File [155.3 KB]

.

.

.

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions