หนังสือเดินทาง/บัตรประจำตัวประชาชน

Q : หากมีความประสงค์จะทำบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กสามารถเข้ามารับบริการช่วงเวลาใดได้บ้าง?
A : สถานกงสุลใหญ่ฯ เปิดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือเดินทาง ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการของสถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งสามารถตรวจสอบวันหยุดราชการได้ที่ http://www.thaicgny.com) ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 12.00 น. และช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 15.30 น.

 

 

Q : การทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่เนื่องจากบัตรประจำตัวประชาชนเดิมหมดอายุ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่?
A : กรณีบัตรประจำตัวประชาชนเดิมหมดอายุ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่

 


Q : การทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่จะใช้ระยะเวลานานเท่าไร?
A : สามารถรับบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ได้ภายในวันเดียวกัน หากเอกสารถูกต้องและครบถ้วน

 


Q : การทำหนังสือเดินทางใหม่ในกรณีเล่มเดิมหมดอายุ จะต้องยื่นเอกสารประกอบไรบ้าง?
A : หนังสือเดินทางเล่มเดิม บัตรประจำตัวประชาชน และค่าธรรมเนียม 35 เหรียญสหรัฐ โดยผู้ร้องต้องมาด้วยตนเองเพื่อถ่ายภาพและบันทึกลายนิ้วมือใหม่รวมถึงสแกนม่านตาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ

 


Q : การทำหนังสือเดินทางใหม่ในกรณีที่หนังสือเดินทางเล่มเดิมหมดอายุ จะต้องเสียค่าปรับหรือไม่? 
A : ไม่มีการเรียกเก็บค่าปรับในการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทั้งกรณีหมดอายุหรือสูญหาย เรียกเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียม 35 เหรียญสหรัฐ(เงินสดเท่านั้น)

 


Q : การชำระค่าบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือเดินทางสามารถทำได้โดยวิธีใดบ้าง?
A : ต้องชำระด้วยเงินสดเท่านั้น

 


Q : กรณีไม่สะดวกเดินทางมาทำหนังสือเดินทางที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วยตนเอง สามารถยื่นเอกสารประกอบทางไปรษณีย์เพื่อทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้หรือไม่?
A : ไม่ได้ ผู้ร้องจำเป็นต้องเดินทางมาด้วยตนเอง เพราะสถานกงสุลใหญ่ฯ จะต้องทำการบันทึกภาพถ่าย ลายนิ้วมือ และม่านตาของผู้ร้องทุกครั้งที่มีการทำหนังสือเดินทางใหม่

 

 

Q : การทำหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชนใหม่เนื่องจากเปลี่ยนมาใช้นามสกุลของคู่สมรส สามารถดำเนินการที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้หรือไม่?
A : การเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลประจำตัวประชาชนหรือทะเบียนราษฎร์ จะต้องยื่นเรื่องที่สำนักงานเขตหรืออำเภอที่ ประเทศไทยก่อน โดยหากผู้ร้องไม่สามารถไปดำเนินการด้วยตนเอง ให้ติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้แทนไปยื่นคำร้องขอเปลี่ยนนามสกุลที่สำนักงานเขตหรืออำเภอในประเทศไทย เมื่อเปลี่ยนนามสกุลในระบบสำเร็จแล้วสถานกงสุลใหญ่ฯ จึงจะสามารถทำหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชนที่ปรากฏนามสกุลของคู่สมรสให้ได้

 

งานทะเบียนราษฏร์ (การแจ้งเกิด แจ้งการเสียชีวิต จดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหย่า)

Q : การแจ้งเกิดมีระยะเวลากำหนดไว้หรือไม่ และจะต้องมาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วยตนเองหรือไม่?
A : ผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องขอแจ้งเกิดได้เมื่อสะดวกโดยอาจมาแจ้งด้วยตนเองหรือให้ผู้แจ้งแทน และไม่จำเป็นต้องนำบุตรไปด้วย ทั้งนี้ในกรณีที่ประสงค์จะแจ้งเกิดที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ผู้ร้องสามารถยื่นเอกสารแจ้งเกิดทางไปรษณีย์ได้

 


Q : กรณีชายไทยแต่งงานกับชายอเมริกัน ชายไทยจะขอเปลี่ยนไปใช้นามสกุลของคู่สมรสชาวอเมริกันได้หรือไม่?
A : เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรับรองการแต่งงานระหว่างบุคคลเพศเดียวกัน (รวมถึงกรณีผู้หญิงแต่งงานกับผู้หญิง) ผู้ร้องจึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงนามสกุลตามคู่สมรสชาวอเมริกันในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ไทยได้

 

สัญชาติไทยและนิติกรณ์

Q : บุตรกำเนิดจากมารดาต่างชาติกับบิดาสัญชาติไทย บุตรสามารถมีสัญชาติไทยได้หรือไม่?
A : หากบิดาและมารดาจดทะเบียนสมรส บุตรย่อมมีสิทธิได้สัญชาติไทย แต่ถ้า
หากบิดาสัญชาติไทยและมารดาต่างชาติมิได้จดทะเบียนสมรสก่อนมีบุตร จะต้องยื่นผลการตรวจสอบพันธุกรรม (DNA) เพื่อยืนยันว่าเป็นบุตรที่เกิดจากบิดาสัญชาติไทย 
(คลิกที่นี่เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม)

 


Q : กรณีขอสัญชาติไทยให้บุตรชายและบุตรสาวต้องทำอย่างไรบ้าง?
A : 1. ต้องแจ้งเกิดเพื่อขอสูติบัตรไทยกับสถานกงสุลใหญ่ฯในเขตอาณาที่เด็กเกิด
(คลิ๊กอ่าน...วิธีการแจ้งเกิด)  

     2. หลังจากที่ได้สูติบัตรไทยแล้ว นำเด็กมาทำหนังสือเดินทางไทย ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ (คลิ๊กอ่าน...วิธีการทำหนังสือเดินทางเล่มแรกให้กับเด็ก)

     3. เมื่อได้หนังสือเดินทางไทยและสูติบัตรไทยเรียบร้อย นำเด็กกลับไปเมืองไทยเดินทางไปที่อำเภอเพื่อเอาชื่อเด็กเข้าในทะเบียนบ้าน พร้อมกับหลักฐาน 3 อย่างดังนี้

       - สูติบัตรไทยที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ออกให้

       - หนังสือเดินทางไทย

       - เจ้าบ้านผู้อนุญาติให้เอาชื่อเด็กใส่ในบ้านของตน

      บิดา มารดา เจ้าบ้านและเด็ก ควรไปที่อำเภอพร้อมกันเพื่อนำเด็กไปแจ้งชื่อเข้าในทะเบียนบ้านไทย (หมายเหตุ กรณีนำชื่อบุตรชายเข้าไปในทะเบียนบ้านแล้ว เมื่ออายุครบ 21ปี ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร)

 


Q : ผู้ชายที่ผ่านการผ่าตัดแปลงเพศและมีหนังสือเดินทางอเมริกันโดยมีคำนำหน้านางสาวหรือนาง สามารถเปลี่ยนคำนำหน้าเป็นนางสาวหรือนางในหนังสือเดินทางไทยได้หรือไม่?
A : ไม่สามารถเปลี่ยนคำนำหน้านามได้เพราะ ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรับรองบุคคลสถานภาพบุคคลผ่านการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงเพศ

 

VISA

Q : How can I check the status of my visa application after I mailed it in?
A : Please contact our visa division directly at 212-754-1770 ext 303. Generally, visa application process may take at least 1 business day after your submission.

 


Q : I have not booked a flight or a hotel yet. Is it ok for me to wait until I receive my visa? 

A : You should be able to indicate your estimated time of departure and estimated time of arrival and accommodation on your visa application. Copies of flight and accommodation confirmation or reservation indicates your itinerary for your stay in Thailand should be provided.

 


Q : Can I apply for a Thai visa after 12:30pm?
A : No, the visa application hours are from 10.00am-12:00pm.

 


Q : How long does it take to get a visa approved?
A : Visa approval process may take at least 1 business day after your submission. Once approved, your visa may be ready to collect in the afternoon of the following business day (Please check our official holidays prior to your visit  to the Consulate-General.). If you are required to submit additional documents; the approval and pick-up of your visa may be delayed. 
How long is the validity of my visa?
Depending on visa types;
- A single-entry tourist visa is valid for 3 months.
- A multiple-entry tourist visa is valid for 6 months. 
- A single-entry non-immigrant visa is valid for 3 months.
- A multiple-entry non-immigrant visa is valid for 1 year.

 

 

Q : Do I need a transit visa for Thailand?
A : In the case where you are not a citizen of
countries with Tourist Visa Exemption Scheme and your transit is less than 12 hours and in the same port of entry, you are not required a transit visa. However, a confirmed ticket for onward destination must be shown to the officer at the port of entry.

 


Q : Can I pay the visa processing fee by cash and credit card?
A : The Consulate-General accepts only cash and money orders that are made payable to “Royal Thai Consulate-General New York”.  Personal or company checks are NOT accepted.

 

 

Q : I am a citizen of and live in the Bahamas, can I apply for a Thai visa at the Royal Thai Consulate-General New York?
A : Yes, you can either apply in person or by mail.

"อยากบินกลับเมืองไทยในช่วงโควิท-19 ต้องทำอย่างไร" อยากรู้ก็คลิกเลย

Starting from now on, all visa applicants who wish to submit their applications to Royal Thai Consulate-General in New York, must submit the relevant form at this link

If you have any inquiry about a visa, Please call 212-754-1770 Ext.303 during business hour

Mon-Fri 10.00 am.-12.00 pm.

Office hour

Monday - Friday

10.00 am - 12.00 pm and

1.00 pm - 3.30 pm

Register

ลงทะเบียนจองคิวเพื่อเข้ารับบริการงานกงสุลฯ... CLICK

Official Holidays /2020

สายด่วนเพื่อคนไทย

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖

โทร. ๓๔๗-๒๗๗-๓๔๓๗

Message box

แนะนำการบริการหรือฝากข้อคิดเห็นเพื่อบริการที่ดีขึ้น

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com